۲۹ شهریور ۱۳۸۷

عزیمت

تهران، بی بدرقه
واگن 3، صندلی 21
کوپه خواهران

سه غریبه نامفهوم
"قهرمانان و گورها"
15 ساعت هجوم بی امان خیال
اهواز
آرامش فرامی رسد سرانجام
چه پیشواز با شکوهی!

۱ نظر:

فروغ گفت...

پستت منو یاد اهواز و دلتنگیهاش انداخت وای که چقدر دلم هواشو کرده...