۲۶ شهریور ۱۳۸۷

فروغانگی!

"...و انزوای من
بوی کاغذ گرفته است..."

این مال رویایی یه! اما خیلی فروغانه است. اشتباه می کنم؟

هیچ نظری موجود نیست: