۲۰ شهریور ۱۳۸۷

خطاب به خودم

این یک پست نیست.
یادآوری ای است به شقایق که وقت ندارد. باید بجنبد!

۱ نظر:

امیر گفت...

این یک نظر نیست، یادآوری ای ست به شقایق که حتا یک پستی که پست نیست هم پست است!