۲۵ فروردین ۱۳۹۳

قمار آخر

من آدم دست خواندن و برگ سوزاندن نیستم. این دست برای برد جانم را داو گذاشته ام.

هیچ نظری موجود نیست: