۲ اردیبهشت ۱۳۹۰

تو می دمی و آفتاب می شود

یک امروزی هم می شود تو... ظهیرالدوله ... من و... دیگر؟ همه بیکرانگی...

هیچ نظری موجود نیست: