۶ اسفند ۱۳۸۹

در صحاری شب

...

زمين تهی ست ز رندان ؛

همين توئی تنها

که عاشقانه ترين نغمه را دوباره بخوانی .

بخوان به نام گل سرخ و عاشقانه بخوان :

« حديث عشق بيان کن بدان زبان که تو دانی . »

شفیعی کدکنی

هیچ نظری موجود نیست: