۲۰ بهمن ۱۳۸۹

لابیرنت

گفته بودم تو بگیر ده در، در من!
گفته بودی من پشت کدام درم؟
گفتم دهم!
گفتی هوم و ساکت شدی...
گفتم بیرونی ترین در را بگیر یک! می بینی کجایی حالا؟
گفتی هوم!

حالا من پشت در دهمم هنوز! تو رفته ای و در اول را هم بسته ای...

۱ نظر:

سهیل گفت...

در به در همیشگی کولی صد ساله منم
خاک تموم جاده هاست جامه کهنه تنم