۱۹ آذر ۱۳۸۹

hate speech

گاهی کلمه به کلمه زخم می نشیند بر تن...

۱ نظر:

نیم تنه گفت...

که با هزار جمله و پاراگراف هم ترمیم نمیشود