۱۱ آبان ۱۳۸۹

lost

یک جای کارم می لنگد لابد که گردش فصلها را هم دیگر نمی فهمم... کی تابستان تمام شد؟

هیچ نظری موجود نیست: