۵ آذر ۱۳۸۹

در فاصله‌ی دو کابوس

مرز امنیت هر آدمی را چیزی حراست می کند. بودن کسی شاید. این همه تهدید از کجا سر بر آورد یک مرتبه؟ چه طور این همه وقت بی فکر حصار، امن مانده بودم؟

۱ نظر:

panjaryman گفت...

کابوس چیز لازمیه برای بیدار کردن آدم... ولی بهتر به هیچ حصاری فکر نکنی که به وقت لزوم، فقط بر سر آدم خراب میشن. هر آدمی نگهبان های خودش رو داره... بهتر سعی کنی دوباره کمی بخوابی.