۱۶ آبان ۱۳۸۹

می توان با زیرکی تحقیر کرد/ هر معمای شگفتی را

به بعضی جماعت خدا غیر منتظره ترین خبر عالم را هم که بدهی بلدند طوری تظاهر کنند که بفهمی خبرت خیلی هم تازه نبوده و خودشان خیلی پیشتر می دانسته اند. گیرم جواب مثبت تست حاملگی اتان را از آزمایشگاه همان لحظه گرفته باشید، بی درنگ در می آیند که :"دهه! مگه نمی دونستی خودت؟ من می دونستم... ". بعضی جماعت خدا من نمی دانم چشان می شود از بس که حریص اول بودند اند. بسکه استرس شب و روز یقه اشان را ول نمی کند که مبادا از کسی کم بیاورند. بنده های خدا خیلی هم به خودشان زحمت می دهند که از چارسوی علم و هنر و ادبیات و فیلم و فیزیک و بیولوژی و پزشکی و جز آن چیزی سر در بیاورند. هیچ توی مخیله اشان نمی گنجد که آدم صاف بایستد بگوید نمی دانم، توی تخصصم نیست، یا نشنیده بودم این خبر را. صدی نود شان هم بنا به تجربه ام آدمهای بخیلی از آب در می آیند که خیرشان هم به کسی نمی رسد. تحمل هر آدمی را داشته باشم، تحمل این دست آدمها از عهده ام خارج است.

هیچ نظری موجود نیست: