۳۰ مرداد ۱۳۸۹

از این روزها

فقط همین را می دانم که برای آدمِ رهایی که با چنگ و دندان برای آزادیش مبارزه کرده، خون دل خورده و درد کشیده، تعلق خاطر و دل سپردن حکایت دیگری دارد...

۱ نظر:

panjaryman گفت...

و از این سخن شیخ، پریشانی در جمع افتاد. مدعی نعره ای بزد، جام و جامه به گوشه ای افکند و سر به بیابان نهاد.
مریدان از این کرامت شیخ شاد گشتندند.