۷ تیر ۱۳۸۹

من به روایت تو

انعطاف تن واژه هام را دیدی روی آن پاکت زرد و دوستش داشتی! بگیرش نشان از سرسختی بر باد رفته ی من کنار مهرت...

هیچ نظری موجود نیست: