۴ تیر ۱۳۸۹

داو آخر

می خواهم همه ی ایمانم را شرط ببندم روی این سفری که هنوز نمی دانم می شود یا نه! همه چیز آرام و روی روال است! "من" اما احساس می کنم آتشفشانِ پنهان وجودم فعال شده. دود راه نگاهم را بسته، تا گدازه ها چه کنند با جان و تن من!

هیچ نظری موجود نیست: