۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹

mariza

ماریزا خواننده ی فادو است، موسیقی اصیل پرتغالی که با دو گیتاریست و یک خواننده ی زن اجرا می شود. صدای ماریزا از آن دست صداهاست که من یکی را تا مرز جنون می برد. بعد از مدتها باز چیزی هست که از بیخ و بن جا کن کند من را! بانی این شوق بیکرانه هم میگرن عزیز است که نمی دانم چطور سپاسگزار لطفش باشم!