۲۹ اسفند ۱۳۸۸

89

درهای سال باز می شوند
همچون درهای زبان
بر قلمرو ناشناخته ها

دیشب با من به زبان آوردی:
- فردا

باید نشانه ای اندیشید
دورنمایی ترسیم کرد
طرحی افکند
بر صفحه ی مضاعف روز و کاغذ

فردا می باید
دیگر باز
واقعیت این جهان را باز افرید
...

اکتاویو پاز/ شاملو

عیدمون مبارک!

هیچ نظری موجود نیست: