۱۴ دی ۱۳۸۸

خواستن/ نتوانستن

هر آدمی تابعی است از شرایط و دلخواسته هاش!
گاهی آدم نمی تواند! به همین سادگی!

۲ نظر:

ناشناس گفت...

هر آدمی تابعی است از شرایط و دلخواسته ها و البته حیات معنوی اش ... اگر حیات معنوی نبود هیچگاه این امکان را نداشتیم "نتوانستن " ها را "تجربه " بنامیم.

ناشناس گفت...

تو درست می گویی ناژو! اما نتوانستنی که به خاطر شرایط باشد با نتوانستنی که به خاطر دلخواسته ها باشد تفاوت های زیادی دارد. شاید نکته ی اصلی در این باشد که نتوانستن ها با هم برابر نیستند. گاهی همین دو شکل از نتوانستن در برابر هم قرار می گیرند.