۱۸ آبان ۱۳۸۸

در ذهن

در ذهن من
زنی معصوم است
زنی بی پیرایه اما سبک بال
که بوی سیب و علف می دهد
روپوش و جامه ای بهشتی به تن دارد
مویش به رنگ خرمایی ست و صاف
و مهربان است و پاک
بی هیچ خودنمایی
و بی هیچ خیالی در سر
و اماباز در ذهن من
دختری
و یا زنی ماه زده و سرکش است
که لباسی از اپال و پر و دستمال پاره و
ابریشم تافته دارد
اما مهربان نیست
دنیس لورتوف

۱ نظر:

علی گفت...

ماکه فقط: زنی که ماه زده و سرکش است را دیده ایم
که لباسی از اپال و پر و دستمال پاره و
ابریشم تافته دارد
اما ....... باز هم مهربان است