۲۱ مرداد ۱۳۸۸

عریان تر از هنوز...

...
در اعماق این لحظه ی بی زمان
هنوز هم مثل تبی برق آسا
وقتی سرایت می کنی به من
فقط جرقه ای
از سر انگشتانت کافی است
تا سرا پا شعله ورم کند
مثل پیراهنی آغشته به بنزین و باد
*عباس صفاری

هیچ نظری موجود نیست: