۵ شهریور ۱۳۸۸

چرا گوش نمی دی؟

قدغن کرده بودم که دیگه توی خوابم نیای! نکرده بودم؟

هیچ نظری موجود نیست: