۲۲ مرداد ۱۳۸۸

نیست ...

تنهایی اونقدرها وحشتناک نیست که از ترسش به هر خیانت و بی شرفی و پنهان کاری پناه ببریم!

هیچ نظری موجود نیست: