۳۰ تیر ۱۳۸۸

مرگ- تابلو

...
دیگر
این تو نیستی کآواز می خواند
تو که نور بودی
نام خود را بگو
از میان فصاحت کامل سکوت
از میان خاکستر
نام خود را
بگو
*شاپور بنیاد

۱ نظر:

گورنوشت گفت...

im gonna become a big fan