۳۱ تیر ۱۳۸۸

1

...
دیدم که شوق آمدن من،
یکباره ازدحام عظیم سکوت شد

*رویایی:دلتنگی ها

هیچ نظری موجود نیست: