۲۸ تیر ۱۳۸۸

یاد


و به یاد بیاور
که زندگی من باد است...

*به یاد آینه ی خانه ات

هیچ نظری موجود نیست: