۲۷ تیر ۱۳۸۸

back!

27 ام شد به سلامتی!
برگشتیم به لونه ی خودمون!
به خباثت و موزیک و فیلم وشعر و بد غذایی و ریخت و پاش و گاه شاید اندکی تز مشغول می شویم.

* با تشکر از خواهر خانوم جون و یارش که این همه باشون خوش گذشت.

هیچ نظری موجود نیست: