۹ تیر ۱۳۸۸

P~~

همین چیزهاست که آدمها را جذاب می کند.
وقتی با منطق not P پیش می روند و تو لحظه لحظه می دانی از P می گویند...

هیچ نظری موجود نیست: