۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۸

گمان نکنم

...
پنهان کنم از دریا که چه؟
خواهی نخواهی من یک ماهی ام
قلابی از گمان نکنم در گلوی من گیر کرده
و مرگ
عین تو هر روز
کمی دیر کرده
...
* علی بابا چاهی