۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۸

نوار قلبی

از کل فرایند اعصاب خورد کن امروز، فقط اون خانوم خفنه که نوار قلبی می گرفت خیلی بهم حال داد.وقتی داشت نگام می کرد اخم کرده بودم و منتظر بودم مثل بقیه بگه لاغرم یا ضعیفم تا حالشو بگیرم! مثل همیشه ی این موقع ها قلبم تو کله ام می زد و داشتم فکر می کردم که قلب جون الان وقتش نیست. نگفت.لبخند زد، در اومد که "چه ظریفی! مثل عروسک چینی ها می مونی!"اخم هام باز شد، قلبم هم آروم گرفت. چار تا خط درست افتاد رو نوار سبز رنگ.