۳ اردیبهشت ۱۳۸۸

دست بردار از سرِ ما....

هیچ فرق نمی کنه کجا باشم و کدوم نسخه با تصحیح کی دستم باشه! 9 ماهه همش همون یه غزل می یاد! دیگه داره جدی جدی ترس برم می داره...

هیچ نظری موجود نیست: