۲۱ دی ۱۳۸۷

برای برف امروز

ببار ای برف
پس از داوودی
دیگر گلی مباد
اوتومو اوامارو/ ترجمه زویا پیرزاد*

هیچ نظری موجود نیست: