۲۲ دی ۱۳۸۷

آمار

یک عدد ابزار افزودیم که آمارتان را بگیریم!
بعد از تقریبا 5 ماه یک کم دیر به خاطر مبارک خطور کرد!
اما بالاخره خطور کرد!

هیچ نظری موجود نیست: