۱۵ آذر ۱۳۸۷

زندگی میان کتابها

...
مگر ندانستی آن چه رابطه را گره کور می زند ،
نه طول فاصله
کمبود حوصله خواهد بود ؟
...
*ژالیزیانا، سپانلو

هیچ نظری موجود نیست: