۱ آذر ۱۳۸۷

فرمان اول

بنشین و بشنو
به همین سادگی

- از "تعالیم گائوتمه بودا برای گوسفندان"

هیچ نظری موجود نیست: