۱۶ آبان ۱۳۸۷

همين و بس!

تمایز را عشق است...

هیچ نظری موجود نیست: