۲ آذر ۱۳۸۷

پست ویژه!

...قاطع و برنده
تو آن شکوه پاره پاسخی
وقتی که اینان همه نیستند
جز سوالی
خالی
به بلاهت...

از پس این همه سال هنوز سر حرفم هستم، همچنان همینی!

هیچ نظری موجود نیست: