۲۹ مهر ۱۳۸۷

حاصل بحث امروز

حسادت زنانه !
چه اتهام سنگینی !

حسادت مردانه!
چه توجیه محکمی!

هیچ نظری موجود نیست: