۲۶ مهر ۱۳۸۷

برای شیوا

مسخره ترین کار دنیا اینه که تمام بهت و غمی رو که یک مرتبه از شنیدن خبر مرگ عزیزی سرت آوار میشه بگنجونی تو دو سه تا جمله کلیشه ای تسلیت و به کسی بگی که ازش کیلومترها دوری و تنها راه تسلی دادن بهش تلفن لعنتیه. من هم امشب مثل تو به تسلی احتیاج دارم و تو هق هق هات شریکم ! کاش پیشت بودم.

هیچ نظری موجود نیست: