۱۳ شهریور ۱۳۸۷

رنگ دیوارها

از ریخت این خونه نو خوشم نمی اومد... تا میام جا بیفتم تو یه مکان تازه، هزار بار جای همه چیز رو عوض می کنم، این درد اینجا هم دست از سرم بر نمی داره... هنوز دلم مشکی می خواد. خاکستری رو هم تحمل نمی کنه فعلا سیاهم

هیچ نظری موجود نیست: