۱۴ بهمن ۱۳۸۹

استواری امن زمین...

در دل این همه روزِ سخت پیام ها بوده، تلفن ها بوده، دیدارها بوده و حتا دستی که شانه ام را پناه شده ... امروز هم این برف و موسیقیِ یار و این همه سپیدی و سبکی... سرشار و لبریزم و سپاسگزار این همه ای که دارم...

هیچ نظری موجود نیست: