۳۱ شهریور ۱۳۸۹

دفاع مقدس!

سه دهه گذشت از بی سرزمین شدن آدمهایی که اگر کشته نشدند و کشته ندادند (که دادند) ، اما حکم ابد گرفتند برای در به دری...