۲۹ خرداد ۱۳۸۹

شعبده

من؟
تو بد بازی کردی! من مات شدم...


۱ نظر:

پيچك زندگي گفت...

هميشه دهانم باز مي كند وصورتم مات...
به كردارت به گفتارت به پندارت...