۲۴ خرداد ۱۳۸۹

من ِرابطه

به گمانم گاهی آدم توی رابطه ای که هست باید با خودش خلوت کند و بسنجد خودش را توی رابطه چقدر دوست دارد. بسنجد از خودِ در رابطه اش چه حسی می گیرد؟ اینطوری شاید مسیر رابطه بهتر پیش برود. بهتر و درست تر از وقتی که آدم خودش را از یاد می برد و می شود ایثار و عشق برای دیگری... من خودی را که دیگری را دوست می دارد دوست تر دارم، خودی که وقت دوست داشتن دیگری با خودش هم مهربان تر است و باورم کنید همه ی آدمها این حس را به آدم نمی دهند.

هیچ نظری موجود نیست: