۱۸ آبان ۱۳۸۸

سهم؟ حق؟

خوب که نگاه می کنم هر گوشه ای از وجودم شده سهم یکی. حق مسلم دیگری. سهم من هم از عشق و آرامش بماند کنار همه ی آن آرزوهام که برای دیگران محقق شد...

هیچ نظری موجود نیست: