۲۶ مرداد ۱۳۸۸

خیال...

وای از بی نصیبی این اتاق...

هیچ نظری موجود نیست: