۱۸ تیر ۱۳۸۸

تا صبح 27 ام!

چند شبه امشب؟
که بالکنم، بوی گلهای اتاقم، تختم، کتابهام رو ندارم؟

دلم واسه تنهایی هام،
واسه اتاقم تو امیر آباد تنگه!
دلم تنگه!

هیچ نظری موجود نیست: