۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۸

تو خودت را دوست نداری

"شما می دانید چه تان است؟ شما خودتان را دوست ندارید"...
...
کسانی که خودشان را دوست دارند بخت بلندی دارند... اما آنها بهمان خواهند گفت این که بخت نیست. یک حالت طبیعی است، آنها حتی بدون آنکه فکر کنند خودشان را دوست دارند، همانطور که نفس می کشندخودشان را دوست دارند... وگرنه چه طور می شود زندگی کرد؟

*ناتالی ساروت/ ترجمه ی مهشید نونهالی

هیچ نظری موجود نیست: