۱۸ فروردین ۱۳۸۸

شبانه ي سوم

من ِامشب را كه گم ِگم بود، فقط تو پيدا كردي...
جواب آن پيام، در هواي آن موسيقي كه من هم به جان با تو مي خواستم اين بود...

هیچ نظری موجود نیست: