۱۶ بهمن ۱۳۸۷

کدام

which is better?
the distant lover
you long for
or the one you see daily
without desire?
*ماه و تنهایی عاشقان/ ایزومی شی کی بو، ترجمه عباس صفاری
پ.ن: ترجمه رو دوست نداشتم!

هیچ نظری موجود نیست: