۸ اسفند ۱۳۸۷

من بی تو


ناديده مگير مرا
که « من »...
ادامه ی ناگزیر « بي تويي »است
و « شب »
بهانه های بی وقفه رفتن
در طلوعی كه در آستانه
ترديد كرده است ...
*حامد مختاری

هیچ نظری موجود نیست: