۲۴ دی ۱۳۸۷

کجایی؟

دلم تنگ شده برای "کوچه ی خوشبخت " رفتن با تو، فرهنگی رفتن با تو، شهروند رفتن با تو ؛نیکو صفت و خانه کوچک رفتن با تو، کافه "س.ک.س و فلسفه" رفتن با تو...
دلم تنگ شده برای نق نق کردنهام وقت آشپزی کردن های طاقت سوز تو، برای سه ساعت طول دادن غذا خوردن و دراز شدن پای سفره و شعر و رمان خوندن ، دلم تنگ شده که بهم بگی شقایق بیا سیر نشیم. که نمی شدیم...
دلم تنگ شده برای آرزوهای مسخره مان! برای شال خریدن های همیشه ی تو و سرکوفتهای همیشه ی من. برای حرص خوردن های تو از حماقتهای من! برای رنگ سفالینه ات! برای تنبلی ها و صبح بیدارنشدنهایت. برای تو دلم تنگ شده.

هیچ نظری موجود نیست: